ÁÜF

A DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH általános üzleti feltételei

Pont 1 Általános rendelkezések
1.1. Ezek az általános üzleti feltételekre vonatkozó rendelkezések a DESIGNA összes szállítására és teljesítésére érvényesek A szoftverekre emellett az általános szoftver-lízingelési feltételek is érvényesek.

1.2. Az üzleti feltételeink kizárólagos érvényűek; ennek ellentmondó vagy a feltételeinktől eltérő megrendelői feltételeket nem ismerünk el, kivéve, ha annak érvényét kifejezetten írásban elismertük. Az üzleti feltételeink akkor is érvényesek, ha a megrendelő ellenkező vagy eltérő feltételeit ismervén a szállítást fenntartás nélkül végrehajtjuk.

1.3. Az üzleti feltételeinktől eltérő vagy azt kiegészítő egyéni szóbeli egyeztetéseket írásban le kell fektetni.


Pont 2 Megbízás, a szolgáltatás terjedelme, dokumentumok

2.1. A szállításaink vagy teljesítéseink alapját az ajánlataink képezik, amennyiben az a szerződésben nincs másképp szabályozva.

2.2. A javítási és beépítési munkálatokra vonatkozó ajánlatok, valamint előzetes kalkulációk kötelezettség nélkül bármikor megváltoztathatók.

2.3. A költség előkalkulációk, a rajzok és egyéb dokumentációk (a következőekben:  dokumentumok) tekintetében a DESIGNA fenntartja magának a tulajdon- és szerzői jogot. A dokumentumokat csak a DESIGNA-val történt előzetes egyeztetés után szabad csak harmadik személy számára hozzáférhetővé tenni és amennyiben a megbízatás nem történt meg, kérésre haladéktalanul vissza kell szolgáltatni azokat. A megrendelő dokumentumait csak olyan harmadik személyek számára szabad hozzáférhetővé tenni, akiknek a DESIGNA engedéllyel ruházta át a megbízást.

2.4. A megrendelőt nem kizárólagos jog illeti meg a teljesítés ismertető jegyeiben meghatározott használatra, változatlan formában és az előzetesen meghatározott készülékeken. A megrendelőnek jogában áll egyértelmű megállapodás hiányában is biztonsági másolatot készíteni.


Pont 3 Árak, fizetési feltételek

3.1. Áraink "termelői/gyári" árak, melyhez hozzájön még az ÁFA. A csomagolás, az átrakodás és a szállítás költségei, valamint az esetleges behozatali vámok és egyéb vámok a megrendelőt terhelik, amennyiben az másképp nincs meghatározva.

3.2. Amennyiben a DESIGNA a felállítást és a szerelést magára vállalta és egyéb más megegyezés nem született, akkor abban az esetben a megrendelő visel minden egyéb, a kialkudott javadalmazásból kimaradt egyéb olyan költségeket, mint az utazási költségek, a kéziszerszámok és személyes csomagok szállítási díja, valamint kiküldetési díj.

3.3. A kifizetési igényeket díjmentesen a DESIGNA kifizetőhely felé lehet benyújtani. A számláink a számla kiállításától számított 10 napon belül kifizethetők, amennyiben az másképp nincs meghatározva. Fizetési késedelem esetén a DESIGNA-nak jogában áll, 8%-os, éves késedelmi kamatot felszámolnia az alapkamatra. További károk érvényesítése tekintetében minden jog fenntartva.

3.4. Amennyiben más nincs megadva, a következő fizetési feltételek vannak érvényben:
30 % a megbízáskor
40 % szállítási készség esetén
20 % sikeres szerelés után
10 % átadás-átvétel során

3.5. Amennyiben a szerződés megkötése után nyilvánvalóvá válik, hogy a fizetési igényt a vevő hiányos teljesítési képessége, különösképpen a hiányzó hitelképessége veszélyeztetné, akkor a DESIGNA-nak jogában áll, minden kiszállított és ki nem fizetett árura azonnali biztonsági teljesítést vagy bármilyen levonás nélküli készpénzes kifizetést és minden még kiszállítandó árura előre fizetést követelnie, illetve visszatarthatja a kiszállítandó terméket. Amennyiben a megrendelő az előtte álló kötelezettségeknek adott határidőre nem tesz eleget, akkor a DESIGNA-nak jogában áll a szállítást megtagadnia és a szerződéstől elállnia, valamint kártérítést követelnie.

3.6. A megrendelő csak vitathatatlanul, vagy jogerősen megállapított ellenkövetelésekkel állhat elő. Követelésből adódó olyan visszatartási jog, amely nem ugyanabból a szerződési jogviszonyból származik, a megrendelőt nem illeti meg.


Pont 4 Szállítás
4.1. A szállítási határidők betartása előfeltételezi, hogy minden műszaki kérdés a DESIGNA és a megrendelő között tisztázásra került és a megrendelő minden kötelező kötelezettségét, mint például különösképpen beszerezte a szükséges hatósági igazolásokat és engedélyeket, jóváhagyásokat és terveket, illetve teljesítette a kialkudott előre kifizetéseket. Amennyiben az előzetes teljesítések nem időre történnek meg, akkor a határidők ennek megfelelően meghosszabbodnak; ez nincs érvényben, ha a DESIGNA-nak a késedelemért a másik nevében kell fellépnie.

4.2. Részszállítások megengedettek. A DESIGNA-nak jogában áll a kialkudott határidő előtt szállítania.  Amennyiben a DESIGNA szállítási kötelezettségének teljesítését olyan körülmények akadályoznák, melyek csak a szerződés megkötése után válnak felismerhetővé, különösképpen mint pl. vis major, természeti katasztrófák, munkásmozgalmi intézkedések, hatósági beavatkozások, ellátási nehézségek, közlekedési zavarok, előre nem látható üzemzavarok, háborús vagy terrorista konfliktusokból adódó veszélyek, előre nem látható, hiányos vagy nem időben történő albeszállítói beszállítások vagy más hasonló okok, akkor a szállítási kötelezettség az akadályoztatás ideje alatt és annak hatása terjedelmében érvényét veszti.
A DESIGNA-nak a vevőt haladéktalanul, írásban értesítenie kell arról, hogy és milyen okból következett be a szállítás vagy teljesítés időszakos akadályoztatása vagy annak ellehetetlenülése. Amennyiben a megrendelő számára a teljesítési kötelezettség időszakos szüneteltetése nem elfogadható, akkor az az általa meghatározandó, megfelelő határidő letelte után elállhat a szerződéstől. Határidő megadása nem kötelező a törvényben megnevezett esetekben (PTK § 323,  2 és 4 bek., § 326,  5. bek.).   A DESIGNA-nak a fent megnevezett okokból kifolyólag keletkezett nem teljesítésekért vagy elkésett teljesítésekért más nevében nem kell fellépnie. Kártérítésre vagy a ráfordítás megtérítésére vonatkozó igény kizárt.  Amennyiben már történt részteljesítés, akkor a megrendelő a teljes szerződéstől csak abban az esetben állhat el, ha az a részteljesítésben nem érdekelt. Azon szállítási késedelem esetében, melyekért a megrendelő felel, a kialkudott szállítási határidők és szállítási időpontok  ennek megfelelően meghosszabbodnak, ill. kitolódnak.

4.3. Késedelem esetén a DESIGNA a 9. pont értelmében  felel.  Egyébként szállítási késedelem esetén, minden befejezett hétért, átalány késedelmi kártérítés keretén belül, 0,5%-os kártérítést fizetünk, a késedelem miatt érintett szállítások és teljesítések szállítási értékének max. 15%-ig. Az ezen túlmenő igények kizártak, kivéve, ha a késedelem legalábbis a DESIGNA, annak szervei vagy a teljesítésben segítkezői durva hanyagságára vezethetők vissza.


Pont 5 Kockázat vagy kárveszély átszállása
5.1. Amennyiben az másképp nincs meghatározva, a "gyárból" történő szállítás van érvényben. A szállítás tárgyának átadásával a kockázat a megrendelő szállítmányozójára száll át, függetlenül attól, hogy ki viseli a szállítás költségeit. Ez akkor is érvényben van, ha mi egyéb más olyan teljesítéseket is, mint az odaszállítást vagy a szerelést magunkra vállaltuk. A megrendelő kívánságára és költségére a DESIGNA a szállításokat a szokásos szállítási rizikókra bebiztosítja.

5.2. Amennyiben a megrendelőnek egy komplett berendezés kerül leszállításra és átvétel került kikötésre, akkor a komplett berendezés megrendelő általi üzembe helyezésének kockázata őrá száll át.

5.3. Amennyiben a kiszállítás, a kézbesítés vagy az üzembe helyezés olyan körülmények miatt késik, melyekért a megrendelő a felelős, akkor a kockázat a szállítási készség jelentésének napjától, ill. az üzembe helyezés lehetőségének jelentési napjától a megrendelőre száll át.


Pont 6 Felállítás, szerelés
A felállításra és a szerelésre, amennyiben az másképp nincs megadva, a következő rendelkezések vannak érvényben:

6.1. A megrendelőnek saját költségére át kell venni és időben rendelkezésére kell bocsátani:
a) Minden föld-, építő- és egyéb szakmaidegen mellékmunkálatot, a hozzátartozó szak- és segédmunkásokig, építőanyagokig és szerszámokig bezárólag,
b) továbbá a szereléshez és üzembe helyezéshez szükséges eszközök, és anyagok, mint például felszerelések, emelőeszközök és egyéb berendezések, üzemanyagok és kenőanyagok,
c) energia és víz a felhasználási helyen, ideértve a csatlakozásokat, a fűtést és a világítást,
d) a szerelés helyén a gépalkatrészek, műszerek, anyagok, szerszámok, stb. megőrzése, megfelelő méretű és a célra alkalmas száraz és bezárható helyiségek és a szerelőszemélyzet számára alkalmas munka-, és tartózkodási hely, ideértve a körülményeknek megfelelő szaniter egységeket; továbbá a megrendelő a DESIGNA és a szerelőszemélyzet tulajdonának védelme érdekében az építkezés helyén olyan intézkedéseket kell hogy hozzon, mintha a saját tulajdonát védené,
e) védőruházat és védelmi berendezések, melyek a szerelés különleges körülményei miatt szükségesek.

6.2. A szerelési munkálatok megkezdése előtt a megrendelőnek felszólítás nélkül rendelkezésre kell bocsátania a fedett áram-, gáz-, vízvezetékek és hasonlók elhelyezkedésére vonatkozó statikus információkat.

6.3. A felállítás, vagy szerelés megkezdése előtt a felállítási-, vagy szerelési helyen kell, hogy legyenek a munka felvételéhez szükséges eszközök és ellátmányok és a felállítás előkészítő munkálatainak olyan mértékben előrehaladott állapotban kell lenniük, hogy a felállítás a megállapodásnak megfelelően megkezdődhessen és megszakítás nélkül el lehessen végezni azt. A szerelési-, és felállítás helynek és megközelítési útjainak elegyengetettnek és akadálymentesnek kell lenniük.

6.4. Ha nem a DESIGNA mulasztása miatt késik a felállítás, szerelés, vagy üzembe helyezés, a megrendelő viseli a várakozási idő, és a DESIGNA-személyzet szükséges pótlólagos utazásának vonatkozó költségeit.

6.5 A megrendelő hetente, késedelem nélkül nyugtázza a DESIGNA felé a szerelőszemélyzet által végzett munka időtartamát, valamint a felállítás, szerelés, vagy üzembe helyezés befejezését.

6.6. Átvétel csak akkor történik, amennyiben ez a megállapodásban kifejezetten szerepel. Ha ebben az esetben a DESIGNA a befejezést követően a teljesítés átvételét kéri, ezt a megrendelőnek két héten belül el kell végeznie. Ellenkező esetben az átvétel megtörténtnek tekintendő. Az átvétel abban az esetben is megtörténtnek tekintendő, ha a teljesítés - adott esetben a megállapodott tesztfázis befejezését követően - használatba vételre kerül.


Pont 7 Tulajdonjog fenntartása
7.1. A DESIGNA a szállítmány összes elemére vonatkozóan fenntartja a tulajdonjogot a megrendelő vele szemben fennálló összes kötelezettségének teljesítéséig.

7.2. A megrendelő köteles a kötelezettség tárgyait gondosan kezelni; kötelessége azokat új értékük nagyságának megfelelően tűz-, víz-, és lopáskár ellen biztosítani. Amennyiben karbantartási-, és felügyeleti munkálatok szükségesek, ezek időben és saját költségén történő elvégzése a megrendelő feladata.

7.3 Pótállványzat, vagy hasonló műveletek harmadik fél általi elkészítésekor a megrendelő haladék nélküli írásos tájékoztatást kell, hogy átadjon erről.

7.4. A megállapodás tárgyát képező javak a megrendelő által igényelt átépítésének, megmunkálásának jogát minden esetben fenntartjuk. Ha a DESIGNA tulajdona egyesítés által megszűnik, akkor már jelen dokumentumban kikötjük, hogy az adott dologra vonatkozóan a megrendelő (társ-)tulajdonjoga értékarányosan (számlázott érték szerint) átszáll a DESIGNA-ra.

7.5. Elzálogosítás, vagy biztosíték-átruházás tilos. A megrendelő a kötelezettség tárgyát kizárólag szokványos üzletmenetnek megfelelően, csak azzal a feltétellel adhatja el, hogy vevőjétől fizetséget kap, vagy rögzíti azt a feltételt, hogy a tulajdon csak akkor száll át a vevőre, ha az eleget tett fizetési kötelezettségének. A kötelezettség tárgyára vonatkozóan az ilyen továbbértékesítés, vagy más jogcím miatt keletkező követeléseknél a megrendelő már most teljes terjedelemben lemond a DESIGNA javára. A megrendelő visszavonható meghatalmazást kap arra, hogy a DESIGNA számára átengedetett követeléseket az ő javára saját nevében behajtsa. A vevő szerződésellenes magatartása esetén a behajtási meghatalmazás visszavonható.

7.6. A megrendelő szerződésellenes magatartása esetén, különösen késedelmes fizetéskor, jogunkban áll a megfelelő fizetési határidő elteltét követően a kötelezettség tárgyát visszavenni. A kötelezettség tárgyának általunk történő visszavétele magában foglalja a szerződéstől való elállást.

7.7. Kötelezettséget vállalunk biztosítékaink a megrendelő kérése esetén történő átadására, addig a mértékig, hogy biztosítékaink realizálható értéken 10%-nál nagyobb arányban ne haladja meg a biztosítandó követelést; az átadandó biztosíték kiválasztásának jogát fenntartjuk.


Pont 8 Kifogásolási kötelezettség, szavatosság
8.1. A megrendelő kézhezvételkor haladék nélkül meg kell, hogy vizsgálja a szállítmány szerződésszerűségét. A hiányzó mennyiségeket, hibás szállítmányokat, valamint a nyilvánvaló hibákat azonnal írásos módon, reklamáció címén jelenteni kell a DESIGNA-nak. A csak később felismerhető hibákat a felismerhetővé válást követően haladék nélkül kell írásban jelenteni.

8.2. A megrendelő dologi hiányosságra vonatkozó igényét a DESIGNA szabad választása szerint kijavítással, vagy hibamentes csereáru leszállításával orvosolja. Amennyiben a pótlólagos teljesítés sikertelen, és az nem a megrendelő hibájából történt, vagy ténylegesen és véglegesen megtagadjuk a teljesítést, a megrendelő szabadon választhat az ár csökkentése, vagy a szerződéstől való elállás lehetősége között. A kártérítési igény mértékét a 9. pont határozza meg. Ez a ráfordítás megtérítésére vonatkozó igényre is érvényes.

8.3. Az összes igény, mely a szállítás hiányossága miatt merül fel, ideértve az esetleges kártérítési igényeket is, a teljesítést követő 12 hónap után elévül (kopó alkatrészek esetében a szállítást követő 6 hónap után), kivéve szándékosság esetén. Ez szerződésen kívüli szavatosságból eredő, konkurens, átfedő kártérítési igényekre is vonatkozik.

8.4. Szavatossági igények nem vonatkoznak a megállapodás szerinti minőségtől való csekély eltérésre, vagy a használhatóság csekély mértékű csökkenésére. Továbbá a kártérítés ki van zárva olyan károk esetében, melyek szakszerűtlen kezelésre, vagy a szerződésben nem szereplő használatra vezethetők vissza. Különösen vonatkozik ez a hibás építési munkákra, nem megfelelő alapozásra, vagy olyan károkra, melyek hatáskörünkön kívül állnak, a szerződésben nem szerepelnek, valamint a nem reprodukálható szoftverhibákra. Amennyiben a megrendelő, vagy harmadik fél szakszerűtlen módosításokat, vagy karbantartási munkákat végez, ezek és ennek követelményei kapcsán szintén nem terhel minket szavatossági felelősség.

8.5. Amennyiben a kártérítési igény jogszerűtlen, a DESIGNA jogot formál a jogellenes kártérítési igény miatt keletkező ráfordításai megrendelő részéről történő megtérítésére.


Pont 9 Felelősség
9.1. Jogcímtől függetlenül, a DESIGNA kártérítési felelősséget kizárólag szándékosság esetén, vagy szervei, teljesítési segédjei súlyos gondatlansága esetén vállal. Az előbbi, egyszerű gondatlanságra vonatkozó felelősségi nyilatkozat nem érvényes a lényeges szerződéses kötelezettségek megsértésére, kivéve, ha kellékhiányra vonatkozik a felelősség. Lényeges szerződéses kötelezettségek megsértése esetén a felelősség a tipikusan előforduló károkra korlátozódik. Azon kártérítési követelések, melyek nem esnek a 8. pont hatálya alá, a teljesítéstől számított egy év elteltével évülnek el, kivéve szándékosság esetén. Ez szerződésen kívüli szavatosságból eredő, konkurens, átfedő igényekre is vonatkozik.

9.2. A fenti előírások nem befolyásolják a tőlünk átvállalt garanciát, valamint a termékszavatossági törvény alapján történő felelősségvállalást sem. Ugyanez vonatkozik életveszély és sérülés okozása, valamint egészségkárosítás miatti károkozásra.


Pont 10 Oltalmi jogok és szerzői jog
10.1. Amennyiben ezzel ellentétes megállapodás nem születik, a DESIGNA köteles a szállítmányt a szállítási országban harmadik fél oltalmi és szerzői jogaitól mentesen (a továbbiakban: oltalmi jogok) elvégezni. Amennyiben harmadik személy a megrendelővel szemben jogos igényeket támaszt a DESIGNA által véghezvitt, szerződésszerűen használt szállítmányok oltalmi jogai miatt, a DESIGNA a megrendelő felé az alábbi feltételekkel kezeskedik:
a) A DESIGNA választhat a következő lehetőségek közül: A szóban forgó szállítmány esetében oltalmi jog elérése, annak módosítása olyan módon, hogy az oltalmi jog ne kerüljön megsértésre, vagy a vonatkozó részek cseréje. Amennyiben ez a DESIGNA számára az adott helyzetben nem lehetséges, a megrendelőt az ilyenkor szokványos egyéb jogok illetik meg.
b) A kártérítési igény mértékét a 9. pont határozza meg.
c) A megrendelő csak abban az esetben formálhat jogokat, ha a harmadik fél által érvényesíteni kívánt igények megismerését követően haladék nélkül értesíti a DESIGNA-t, nem ismeri el a jogsértést és a DESINGNA részére az összes elhárítási intézkedés és egyeztető tárgyalási lehetőség továbbra is rendelkezésre áll. Amennyiben kárelhárítás, vagy más fontos ok miatt a megrendelő beszünteti a szállítmány használatát, köteles a harmadik felelt arról tájékoztatni, hogy használat beszüntetése nem kapcsolható össze oltalmi jog megsértésének elismerésével.

10.2. A megrendelő követelései kizártak, amennyiben annak oltalmi jog megsértését kell képviselnie.

10.3. A megrendelő követelései továbbá akkor is kizártak, amennyiben az oltalmi jog megsértése a megrendelő speciális előírásai által, a DESIGNA által előre nem látható alkalmazások által vagy azáltal lett előidézve, hogy a szállítmányt a megrendelő megváltoztatta vagy nem DESIGNA által szállított termékkel együttesen alkalmazta.

Pont 11 Egyéb
11.1 A szerződéses jogviszonyra a Német Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak. A szerződés nyelve a német és az angol.

11.2 A szerződésből adódó, megrendelővel, kereskedővel, közhivatallal, köztisztviselő jogásszal folytatott jogviták ügyében a DESIGNA székhelyén működő bíróság az illetékes. A DESIGNA jogosult per indítására a megrendelő székhelyén is. Az illetékes bíróságra vonatkozó megállapodás akkor is érvényes ha a megrendelő belföldön nem rendelkezik érvényes illetékes bírósággal.

11.3 Amennyiben a licencfeltételek egyes részei érvényüket vagy hatályukat vesztik, ez nem érinti az egyéb részek érvényességét. A szerződéses felek kötelesek az érvényüket vesztett szabályozásokat olyanokkal helyettesíteni, melyek jogilag érvényesek és  gazdasági eredmény, valamint a szerződés célja és értelme tekintetében a lehető legjobban megfeleljenek az érvényüket vesztett szabályozásoknak.

A DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH általános szoftver-lízingelési szabályzata

Pont 1 A szerződés tárgya
1.1 A DESIGNA a következőekben felsorolt feltételekhez a megrendelő számára időben korlátlan, nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosít a mindenkori megbízási jóváhagyásban / licenc- / karbantartási szerződésben megnevezett lízingelt tárgy használatára, a mindenkori megbízási jóváhagyásban / licenc- és karbantartási szerződésben meghatározott számú munkahely és/vagy az üzemviteli számítógépek és/vagy terminálok egyike számára.

1.2 Definíciók: Üzemviteli számítógép alatt olyan számítógépet értünk, melyhez egy vagy több kezelőszemély által használt számítógép hozzáférhet és amely egy vagy több terminált és/vagy üzemviteli számítógépet vezérel. Terminál alatt egy olyan készüléket kell érteni, melyet egy üzemviteli számítógép vezérel meg, azonban önmagában az nem üzemviteli számítógép. A licenc tárgyat adatfeldolgozó programok és/vagy gépi adatolvasásra alkalmas formában lévő licencált adatállományok képezik, a hozzátartozó dokumentációkig, ill. kézikönyvekig bezárólag.

1.3. A licencanyag használata további, a mindenkori megrendelésben meghatározott számú munkahelyek / üzemviteli számítógépek számára az előtte megkötendő licenc kiterjesztés mértékének megfelelően megengedett.

1.4 A programok megfelelnek a kézikönyvben leírtaknak; a programok ezen túlmenő használhatóságának biztosítása nem kötelező.

1.5 A használati jogok átruházása csak akkor történik meg, ha a megrendelőnél rendelkezésre áll a megbízási jóváhagyás, a kötelező megrendelés a DESIGNA hivatalos megrendelő nyomtatványain történt meg vagy a számlát a DESIGNA állította ki.

1.6 Továbbá a szoftver-lízingfeltételek mellett érvényben vannak a DESIGNA általános eladási- és szállítási feltételei, amennyiben a szoftver-licenc feltételek ettől eltérő szabályozásokat nem tartalmaznak.


Pont 2 A használati jog hatásköre
2.1 A vevőnek jogában áll, az átengedett programokat a rendszerdokumentum megadásai szerint használni.

2.2  "Hasznos" lehet, ha teljes vagy részleges másolatot hozunk létre a gépi olvasásra alkalmas licenc anyagról a benne tartalmazott utasítások vagy adatok feldolgozása céljából, egy egyedi számítógépen vagy egy terminálon.  A megrendelőnek egyidejűleg csupán csak a megbízási jóváhagyásban / licenc- és karbantartási szerződésben megadott számú üzemviteli számítógépen / terminálon / munkahelyen jogosult az ezen az eszközök egyikén tárolt linszencanyagot használnia.
Amennyiben a licencanyag tárolása munkahelyeken vagy üzemviteli számítógépeken történik, akkor abban az esetben a letárolás összesen a megbízási jóváhagyásban / licenc- és karbantartási szerződésben megadott számú munkahelyekre korlátozódik. További munkahelyekre / üzemviteli számítógépekre történő felmásolás előtt a szoftvert másik munkahelyeken / üzemviteli számítógépeken teljes egészében ki kell törölni, hogy a megbízási jóváhagyásban / licenc- és karbantartási szerződésben megadott számú munkahelyek / üzemviteli számítógépek számát ne lépjük túl.

2.3 Amennyiben egy üzemviteli számítógépen licenc köteles szoftverfunkciókat tesznek hozzáférhetővé, akkor ezeket egyidejűleg csak annyi terminálon / munkahelyen szabad használni, mint ahogy az megbízási jóváhagyásban / licenc- vagy karbantartási szerződésben meg van adva. A használati jog kiterjed a szükséges használatra, a licenc anyaghoz tartozó dokumentációkra, ill. kézikönyvekre.

2.4 A megrendelőnek jogában áll, másolatot készíteni a gépi beolvasásra alkalmas licenc anyagról adatmentési célokból. Kézikönyveket nem szabad sokszorosítani.

2.5 A megrendelő továbbá jogosult arra is, hogy a gépi beolvasásra alkalmas licenc anyagot más programokkal is összekapcsolja. Akár csak részlegesen forrásnyelvre (forráskódba) történő átalakítása, valamint annak feldolgozása nem megengedett.


Pont 3 A licencanyag védelme
3.1 Az 1. és 2. pontban megfogalmazott  1. felhasználói jogok csorbítása nélkül a DESIGNA fenntart magának minden jogot a licenc anyagra vonatkozólag, a megrendelő által készített teljes vagy részleges másolatokig bezárólag, még akkor is, ha azokat átdolgozták, lefordították vagy változatlan formában vagy átdolgozva más programokkal összekapcsolták. A megrendelőnek gépi beolvasásra alkalmas adatrögzítőn vagy adathordozón és adatfeldolgozó berendezésen lévő tulajdonát ez nem érinti.

3.2 A megrendelő elkötelezi magát, hogy a licenc anyagban tartalmazott védelmi jogokra vonatkozó olyan megjegyzéseket, mint a sokszorosítás jogára vonatkozó megjegyzéseket és egyéb más jogi fenntartásokat változatlan formában fenntartja és a másolatokra a DESIGNA sokszorosításra jogára vonatkozó megjegyzést elhelyezi.

3.3 A megrendelő elkötelezi magát, hogy a licenc anyagot a DESIGNA kifejezett írásos beleegyezése nélkül sem eredeti, sem pedig részleges vagy teljes másolatok formájában harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Ez a megrendelő vállalatának teljes vagy részleges elidegenítése vagy feloszlatása esetére is érvényes. Harmadik személynek számítanak azok a személyek, akik nem a megrendelő munkavállalói vagy pedig egyéb olyan személyek, ameddig azok a megrendelőnél a licenc anyagnak a szerződésben meghatározott ideig történő használata során tartózkodnak.


Pont 4 Szállítás
4.1 A leszállítás a DESIGNA választása szerint a licenc anyagnak az üzemviteli számítógépre vagy a munkahelyen vagy adatátvitellel történő leszállítása által történik meg. Az üzemviteli számítógép, a terminálok vagy a munkahelyek adott esetben több szoftververziót vagy szoftveralkalmazást tartalmaznak, melyeket a DESIGNA engedélykódjával lehet aktiválni.

4.2 A DESIGNA csak egy külön megbízandó nem ingyenes szolgáltatáshoz mérten végzi el az installálást.

4.3 A szállítási idő a megbízási jóváhagyásból adódik. Egyébként pedig a  4. 4. pontban meghatározott DESIGNA általános eladási- és szállítási feltételek az irányadóak.

4.4 A vételi ár teljes kifizetéséig az összes adathordozó és dokumentáció a DESIGNA tulajdonát képezi és nem szabad őket elzálogosítani vagy a biztonság kedvéért átruházni. A licencanyag használati jogai szintén csak a teljes kifizetéssel szállnak át a megrendelőre.


Pont 5 Illetékek, fizetési módok
5.1 A licenc díjak a szerződéskötés időpontjában érvényes árlistában vannak meghatározva és egyszeri licencdíjból állnak. Amennyiben egy előleg a törvényi előírások következtében áfa köteles lenne, akkor abban az esetben az előlegre eső áfa részt az előlegnél be kell fizetni.

5.2 Egyéb más esetekben a DESIGNA 3. általános eladási- és szállítási feltételei 3 pontja az irányadó.


Pont 6 Garancia
6.1 A DESIGNA garantálja, hogy a szállított szoftver a szerződésben meghatározottak szerinti alkalmazás esetén a szerződésben meghatározott előírásoknak, valamint a technika jelenlegi állása szerint megfelel és az hiányosságoktól mentes, ill.  ezen előírásokkal szemben megfelel. Az érték és a használhatóság jelentéktelen csökkenése figyelmen kívül marad. A megrendelő számára ismert, hogy a technika jelenlegi állása szerint nem lehet hibáktól teljesen mentes programot írni.

6.2 Amennyiben a szoftver szerződésben meghatározott használata szerint hibák lépnek fel, akkor a megrendelőnek ezt nyomon követhető formában, a hibafelismerést célját szolgáló információk megadásával, írásban, haladéktalanul jelezni kell a DESIGNA felé. A megrendelőnek az elvárhatóság keretein belül a DESIGN-át támogatnia kell a hibák elhárítása során. A hibaelhárítási igény előfeltétele az, hogy a hiba reprodukálható legyen és az gépileg rögzíthető legyen.

6.3 A DESIGNA a hibajelentés beérkezése után először után javításra jogosult. Ez egy hibamentes verzió rendelkezésre bocsátásával az interneten, hibamentes verzió rendelkezésre bocsátásával egy adathordozón, vagy hibamentes verzió online átvitelével történik. A lehetőségek között a DESIGNA szabadon választhat. Amennyiben a pótlólagos teljesítés sikertelen, a DESIGNA megtagadja a pótlólagos teljesítést, vagy nem várható el más a megrendelőtől, a megrendelő a törvényi kereteken belül csökkentheti a kifizetést, vagy ha teljesítés egészét vizsgálva a megrendelőtől nem várható el más, kezdeményezheti a szerződés érvénytelenítését. A kártérítési igény mértékét a 9. pont határozza meg. 9. Ez a ráfordítás megtérítésére vonatkozó esetleges igényre is érvényes.

6.4 A szerződés tárgyát képző szoftverre vonatkozó igények a szoftver kiszállításától számított egy év múltán évülnek el. Ez szerződésen kívüli szavatosságból eredő, konkurens, átfedő igényekre is vonatkozik.

6.5 Amennyiben a megrendelő, a szerződésben szereplő programozás lehetővé tételéhez a DESIGNA hozzájárulása nélkül kísérli meg a programok módosítását, vagy erre harmadik személyt alkalmaz, anélkül, hogy ez indokolt lenne a DESIGNA késlekedése és a megrendelő által megállapított határidő eltelte miatt, a megrendelő dologi hiányosságra vonatkozó igényei semmisnek minősülnek. Az 1. pont nem érvényes, ha a megrendelő igazolja, hogy a szóban forgó hiányosság nem az általa, avagy harmadik személy által végzett program-módosítások következtében állt elő.

6.6 A DESIGNA nem szavatol olyan hibák és károk miatt, melyek a licenctermékek szakszerűtlen, vagy szerződéssel ellentétes használata következtében álltak elő.


Pont 7 Felhasználási feltételek
Minden egyes DESIGNA licencprogram meghatározott géptípusokon való felhasználásra és a DESIGNA által kifejlesztett más berendezésekkel és programokkal való együttes használatra való. A megrendelő ismeri a szoftver fő funkcionális jegyeit; ezek megfelelnek a megrendelő elvárásainak. A specifikus felhasználási feltételekről a megrendelőnek írásban kell tájékoztatni a DESIGNA-t, melyet ennek írásban vissza kell igazolnia. Amennyiben külön tájékoztatás nem történik, a megfelelő termékinformációban lévő kijelentések mérvadóak. Amennyiben egy licencprogramot ettől eltérően használnak fel, a szavatossági kötelezettség megszűnik.


Pont 8 Felelősség
8.1 A DESIGNA jogcímtől függetlenül felelősséget vállal az olyan károkért, melyek egy lényeges szerződéses kötelezettség megsértésével veszélybe sodorják a szerződésesben foglalt cél elérését. A felelősség olyan szerződéstípusra jellemző károkra korlátozódik, melyekkel minden szerződéses félnek a szerződés aláírásának időpontjában az ismert körülmények okán számolnia kellett.

8.2 A DESIGNA nem vállal felelősséget a gazdasági sikertelenségért, kiesett nyereségért, következményes károkért, hiányosságokból eredő károkért és harmadik fél igényeiért, kivételt képeznek a harmadik fél oltalmi jogainak megsértéséből adódó igények.

8.3 Az 1 és 2 bekezdések értelmében a kártérítés mértéke 25 000 EUR értékben, vagy az igény tárgyát képző, vagy a kárt közvetlenül okozó licencprogram egyszeri díjában maximált. Minden esetben az alacsonyabb összeg érvényes. Mértékadóak továbbá az igény keletkezésekor hatályos forgalmi adó nélkül számított díjak.

8.4 Az 1-től 3 bekezdések alapján a DESIGNA csak abban az esetben vállal felelősséget az adatvesztésért, ha az adatvesztést a megrendelő megfelelő adatvédelmi intézkedésekkel sem tudta volna elkerülni.

8.5 Az 1-től 4 bekezdések jótállási korlátozásai értelemszerűen a DESIGNA dolgozóira és megbízottjaira is vonatkoznak.

8.6 A korlátozások nem érintik a DESIGNA felelősségvállalását olyan károk esetében, melyet szervei, vagy segédjei szándékossága, vagy súlyos gondatlansága okozott, valamint a DESIGNA felelősségvállalását hármadik fél szerzői jogainak megsértése és a termékszavatossági törvény kapcsán felmerülő igények esetén.


Pont 9 Harmadik fél oltalmi jogai
9.1 A DESIGNA kijelenti, hogy a licenctermékek harmadik fél olyan jogaitól mentesek, melyek korlátozzák, vagy kizárják a szerződésben lefektetett mértékű használatot. A DESIGNA harmadik fél ilyen típusú jogos követelései és kártérítési igényei alól mentesíti a megrendelőt, feltéve, hogy a megrendelő az igény benyújtásának észlelését követően haladéktalanul írásban tájékoztatja a DESIGNA-t, és a DESIGNA szabadon irányíthatja a védekezést és az ehhez kapcsolódó tárgyalásokat, továbbá az előbb megnevezett tárgyalások lefolytatásához a megrendelő biztosítja a DESIGNA részére a szükséges támogatást, információkat és meghatalmazásokat.

9.2 Amennyiben oltalmi jog megsértése miatt harmadik fél igényei érvényesítésre kerülnek, vagy várhatóan ez megtörténik, a DESIGNA saját költségén a licencterméket úgy változtathatja meg, hogy az kikerüljön az oltalom területe alól, vagy jogosultságot szerezhet arra hogy a megrendelő a licencterméket pótlólagos költségek és korlátozás nélkül, szerződésszerűen használhassa.

9.3 A DESIGNA nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a harmadik fél igényei azon alapulnak, hogy a licencanyag még nem került felhasználásra érvényes, változatlan verzióban, vagy nem a DESIGNA által szállított programokkal, vagy többek között a 7. pontban meghatározott felhasználási feltételekkel.


Pont 10 Megszűnés, használati tilalom
10.1 A DESIGNA jogosult a licenc azonnali felmondására, különösen abban az esetben, ha a megrendelő a használatra vonatkozó 2. és a licencanyag védelmére vonatkozó 3. § előírásait megsérti.

10.2 A megszűnés hatályba lépésével, időponttól és októl függetlenül, a megrendelő köteles a licencanyag eredeti példányát, annak másolatait és részmásolatait visszajuttatni a DESIGNA-nak. Az olyan licencanyag esetében, mely a megrendelő géppel olvasható adathordozójára került felírásra, visszaszolgáltatás helyett az anyagot teljes mértékben törölni kell.


Pont 11 Egyéb
11.1 A szerződéses jogviszonyra a Német Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak. A szerződés nyelve a német és az angol.

11.2 A szerződésből adódó, megrendelővel, kereskedővel, közhivatallal, köztisztviselő jogásszal folytatott jogviták ügyében a DESIGNA székhelyén működő bíróság az illetékes. A DESIGNA jogosult per indítására a megrendelő székhelyén is. Az illetékes bíróságra vonatkozó megállapodás akkor is érvényes ha a megrendelő belföldön nem rendelkezik érvényes illetékes bírósággal.

11.3 Amennyiben a licencfeltételek egyes részei érvényüket vagy hatályukat vesztik, ez nem érinti az egyéb részek érvényességét. A szerződéses felek kötelesek az érvényüket vesztett szabályozásokat olyanokkal helyettesíteni, melyek jogilag érvényesek és  gazdasági eredmény, valamint a szerződés célja és értelme tekintetében a lehető legjobban megfeleljenek az érvényüket vesztett szabályozásoknak.

designa worldwide